Erdőértékkezelő, Lignator felix, Arbor felix, Abbatia silva kft adatkezelési szabályzataA Erdőértékkezelő, Lignator felix, Arbor felix, Abbatia silva kft-k adatkezelési nyilatkozata az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerint:
Az adatkezelő: A felsorolt Kft képviseletében Ádám Péter(9742 Salköveskút, Petőfi u. 12. Telefonszám: +30209537240)
Az adatvédelmi tisztviselők adatai: Ádám Péter
A személyes adatok tervezett kezelésének célja: az erdőtulajdonossal kötött szerződés teljesítése különös tekintettel az éves munkák után járó kifizetések teljesítése; a teljesítés elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése.
A személyes adatok kezelésének jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) c) f) a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) h); a személyes adatok kezelése olyan szakember által, vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki magyar jogban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.
A személyes adatok címzettjei: tulajdonosok, állami hatóság;
Az adatkezelés időtartama: a teljesítéstől számított pénzügyi elévülési idő.
A tulajdonosnak adatkezeléssel kapcsolatos joga, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon; a tulajdonos azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be; az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a tulajdonos rendelkezésére bocsátja; az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, a tulajdonost nem illeti meg a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdése értelmében.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: a tulajdonos vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; tulajdonos ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását; ha az erdő kezelőjének már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából.
A tulajdonos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül a tulajdonos jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha a tulajdonos megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Az erdő kezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: személyazonosító adatok; elektronikus kapcsolattartási adatok (így különösen, telefonszám, email cím); a kifizetésekhez kapcsolódó kötelezően kezelendő adatok; egyéb személyes adatok
Az adatkezelő nyilatkozata: A személyes adatok megadása nélkül az erdészeti munkák elszámolása ellehetetlenül.


[tetejére]

ELÉRHETŐSÉG ÉVES BESZÁMOLÓK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BEMUTATKOZÁS FŐOLDAL